Informacje o nas: SSM w Polsce i Liga Muzułmańska w RP

Chwała Allachowi, Panu Światów i pokój niech będzie prorokowi Mohammadowi (Pokój z Nim), jego rodzinie, towarzyszom i wszystkim, którzy szli jego śladami aż do dnia ostatecznego.
Początki powstania Ligi Muzułmańskiej w RP
 Od momentu założenia Ligi (14 kwiecień 2001r) minęło 11 lat w ciągu, których wszystkie działania skierowane były na jej oficjalne zarejestrowanie. Zaangażowanie wielu muzułmanów zaowocowało sukcesem i w dniu 6 stycznia 2004 roku Liga Muzułmańska w RP została zarejestrowana w Departamencie Wyznań i Mniejszości Narodowych przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz oficjalnie wpisana do rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych. 
Liga powstała z inicjatywy polskich muzułmanów w odpowiedzi na rosnącą ich liczbę w Polsce oraz duże potrzeby społeczności muzułmańskiej.

Członkostwo Ligi:

 Liga Muzułmańska w RP to związek wyznaniowy działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i zrzeszający polskich muzułmanów a także muzułmanów posiadających obywatelstwo polskie oraz muzułmanów ze stałym i czasowym pobytem w RP.

Obecnie Liga współpracuje z działającymi dotychczas na terytorium Polski stowarzyszeniami muzułmańskimi: Muzułmańskim Stowarzyszeniem Kształcenia i Kultury (MSKK) oraz Stowarzyszeniem Studentów Muzułmańskich (SSM) i dąży do zrzeszenia tych organizacji oraz do członkostwa w Związku Organizacji Muzułmańskich w Europie (FIOE).

Podstawy doktrynalne:

Liga odwołuje się w swojej działalności do źródeł islamu Koranu, Sunny, postępowań i rozstrzygnięć bogobojnych przodków i współczesnych uczonych w islamie

Cele statutowe Ligi to:

-szerzenie idei islamu, nauka i utrwalenie zasad religii islamu;

-sprawowanie muzułmańskich obrzędów religijnych;

-budowanie i zarządzanie ośrodkami kultu religii muzułmańskiej zgodnie z potrzebami Ligi;

-reprezentowanie interesów członków Ligi na forum krajowym i międzynarodowym;

-integracja ze społeczeństwem polskim z zachowaniem tożsamości muzułmańskiej;

-podjęcie pozytywnej i kreatywnej współpracy w różnych sferach życia, w ramach społeczeństwa polskiego, pomiędzy członkami Ligi i wyznawcami innych religii;

-obrona praw człowieka, zwalczanie wszelkich przejawów rasizmu i nietolerancji.

Realizacja celów statutowych:

-organizowanie życia religijnego w celu zaspokojenia potrzeb religijnych członków Ligi;

-organizowanie konferencji i wykładów;

-emitowanie w radiu i telewizji programów religijno-moralnych, społecznych i kulturalnych;

-prowadzenie działalności oświatowo-wychowawczej;

-publikowanie artykułów i traktatów, w tym przetłumaczonych na język polski książek i innych wydawnictw;

-budowanie meczetów, domów modlitwy;

-zakładanie i rozszerzanie cmentarzy;

-prowadzenie ksiąg parafialnych (śluby, pogrzeby).

Władze Ligi: Władzami Ligi są:

1.   Kongres ogólny.

2.   Rada Naczelna.

3.   Rada Nadzorcza.

Osobami duchownymi Ligi są:

1.   Mufti Ligi w RP

2.   Imamowie

Organem opiniodawczym jest:

1.   Rada Imamów

Ośrodki i Oddziały Ligi:

Liga Muzułmańska posiada swoje ośrodki działalności muzułmańskiej na obszarze ośmiu województw w całej Polsce

Oddział w Warszawie

Oddział w Łodzi

Oddział we Wrocławiu

Oddział w Katowicach

Oddział w Krakowie

Oddział w Poznaniu

Oddział w Lublinie

Oddział w Białymstoku

Kierunki działalności Ligi:

Liga Muzułmańska w RP działa w niżej wymienionych sektorach:

1) Reprezentacja  islamu

-przedstawienie islamu jako religii pokoju, tolerancji i dialogu,

-organizowanie życia religijnego muzułmanów w Polsce,

-organizowanie raz w roku ogólnego zjazdu dla wszystkich muzułmanów w Polsce,

-reprezentowanie muzułmanów przed organami państwowymi,

-reprezentowanie polskich muzułmanów zagranicą.

2) Wydział Kobiet

-organizowanie spotkań religijnych dla kobiet w każdym oddziale w całej Polsce,

-Organizowanie konferencji, kursów dla kobiet z zakresu nauk  islamu i praktyk religijnych

-współpraca z krajowymi organizacjami kobiecymi.

3)Wydział Dzieci

- zapewnianie opieki nad rozwojem religijnym dzieci do 13 roku życia w szczególności poprzez organizowanie lekcji religii, wyjazdów edukacyjno-wypoczynkowych.

-opracowanie programu do nauki religii dla dzieci młodszych i starszych.

- organizowanie koloni, kursów oraz konkursów dla dzieci.

4) Wydział Edukacyjno-Kulturalny

-wydawanie książek o treści muzułmańskiej,

-wydawanie czasopisma muzułmańskiego „As-Salam" (As-Salam znaczy pokój),

-budowa i rozwój strony internetowej,

-Opracowanie programu dla nowych muzułmanów,

-przygotowanie programów edukacyjnych w celu organizacji spotkań religijnych w danych oddziałach Ligi,

-wydawanie książek dla dzieci o treści muzułmańskiej,

-przygotowanie programów telewizyjnych i radiowych oraz publikacja artykułów w prasie ogólnej.

-organizowanie dni kultury muzułmańskiej, wykładów i wystaw promujących sztukę i kulturę muzułmańską.

Wizja na przyszłość:

1)   Zrzeszenie muzułmanów i działających dotychczas organizacji muzułmańskich głównie Stowarzyszenia Studentów Muzułmańskich (SSM) i Muzułmańskiego Stowarzyszenia Kształcenia i Kultury (MSKK).

4)   Dążenie do podpisania ustawy regulującej stosunek Państwa Polskiego do Ligi Muzułmańskiej w ramach naszych dążeń do integracji muzułmanów z polskim społeczeństwem.

5)   Realizacja budowy Ośrodka Kultury Muzułmańskiej w Warszawie.

6)   Ścisła współpraca z innymi muzułmańskimi związkami wyznaniowymi głównie w zakresie zaspokajania potrzeb religijnych i interesów muzułmanów w kraju i zagranicą.

Chwała Allachowi, Panu Światów i pokój niech będzie prorokowi Muhammadowi (Pokój z Nim), jego rodzinie, towarzyszom i wszystkim, którzy podążają jego śladami aż do dnia ostatecznego.

Stowarzyszenie Studentów Muzułmańskich (SSM) swoimi korzeniami sięga 20 letniej tradycji istnienia w Polsce, posiada swój status oraz Walne Zgromadzenie, które wybierane jest w głosowaniu jawnym i otwartym raz na 4 lata. Wszelkie działania Stowarzyszenia skupiają się na młodzieży szkolnej i studenckiej. SSM przez lata wychowało i wykształciło młodzież muzułmańską na terenie kraju i za granicą. W całym kraju, w głównych miastach są Centra Islamskie, w których są oddziały SSM skupiające członków oraz realizujące założenia programowe.

Działalność oddziałów koordynuje Komitet Wykonawczy, w którego skład wchodzi 5 członków:
  • Przewodniczący, który jest odpowiedzialny za kierownictwo SSM i administrację,
  • Członek komitetu odpowiedzialny za oddziały i edukacje,
  • Członek komitetu odpowiedzialny za młodzież szkolną i studencką,
  • Członek odpowiedzialny za media, koordynację technicznych aspektów strony internetowej, gazety elektronicznej, zamieszczaniu zdjęc itp.
  • Członek odpowiedzialny za finanse SSM.
 Głównymi celami SSM są:
  1. Budowanie więzi braterstwa wśród młodzieży i studentów muzułmańskich na zasadach tolerancji, miłości i dialogu.
  2. Popularyzacja kultury i cywilizacji islamu u młodzieży i studentów muzułmańskich.
  3. Zwrócenie szczególnej uwagi na odkrywanie talentów u młodzieży i studentów muzułmańskich.
  4. Rozszerzanie wymiany kulturalnej między młodzieżą i studentami muzułmańskimi a młodzieżą i studentami innych religii w atmosferze przyjaźni i wzajemnego szacunku.

Stowarzyszenie cyklicznie organizuje: obozy, kolonie, wyjazdy zagraniczne i szkolenia dla młodzieży i studentów, imprezy kulturalne (wystawy, targi itp.), nawiązuje współpracę z innymi instytucjami, organizacjami. SSM jest patronem zajęć religijnych i kursów językowych organizowanych w Centrach Islamskich, jak również umożliwia kształcenie poza granicami kraju z zakresu prawa islamskiego. Stowarzyszenie wydało też liczne publikacje i tłumaczenia książek religijnych, wydaje czasopismo młodzieżowe Al-Hikma, które jest w całości opracowane przez studentów.

Historia projektu

Alhamdulillah, dzięki Bogu, aktywowaliśmy oficjalną stronę internetową. Wyrażamy nadzieję, że spełni ona oczekiwania odbiorców inszaAllah, jeśli Bóg pozwoli.